หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


 
 
 
พร0023.1/ว311 ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2562เฉพาะ คกก.กำหนด รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำสั่ง 6/2562 ที่แนบมาพร้อมนี้ [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว310 1-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว310 2-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว310 3-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว315 แจ้ง เนื่องจากได้ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว314 แจ้งเข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว309 แจ้งการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว2494 ขอส่งพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว2493 ขอส่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 42562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2497 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2496 การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2488 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว307 แจ้งโอนเงิน อปท [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว2472 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2479 หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2469 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว306 แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2445 การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว2442 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว302 แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ฯ [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
    


    
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลต้าผามอก เรื่อง นโยบายการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบร [ 16 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปง ตำบลต้า [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
 
อบต.ทุ่งน้าว รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออบต.ทุ่งน้าว [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จั๊วะ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง วินัยและการรักษาสำหรับพนักงานท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม 9 ข้อ ของข้าราชการ ลูกจ้า [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ รายงานสรุปผลร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่คำมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภ [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศฯ เรื่อง นโยบายกิจกรรม 5 ส [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสติ๊กเก [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศฯ เรื่อง มาตรการแนวทางด้านบริหารงานบุคคล กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุ [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จั๊วะ ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ พ.ศ. 2558 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ รายงานการติดตามประมเนิผลแผนพัฒนาบุคคลกร ประจำงบประมาณ 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศฯประมวลจริยธรรมข้าราชการ ของเทศบลตำบลแม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2552 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศผู้ชนะโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราช [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนมูล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เรื่อง การใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
อบต.บ่อเหล็กลอง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่คำมี ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา แจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3,5 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยอ้อ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
   

น้ำตกแม่อิม

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

ผักกาดเขียวปลี  
 
   
 
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กศ. มท 0816.2/ว2297  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2295  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3./ว2282  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ?แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน? กสว. มท 0820.2/ว2275  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
 
 
  คุณประทับใจอะไรใน อบต.มากที่สุด
  การให้บริการ
  สาธารณูปโภคครบครัน
  ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
  ตั้งใจพัฒนาท้องถิ่น
  ผู้บริหารเข้าถึงประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.พ. 2552
   
 
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่น เดิมพันกีฬาระดับโลก (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0  
โครงการเงินอุดหนุนแจ้งโอนเงิน (2 ก.ค. 2561)    อ่าน 207  ตอบ 0  
เมื่อไรเงินสงเคราะห์เด็กถึงจะได้ (1 มิ.ย. 2561)    อ่าน 281  ตอบ 1  
 
ทต.ห้วยหม้าย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 51  ตอบ 2
อบต.ป่าสัก แหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าสัก อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม(ต้นน้ำสรอย) (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 929  ตอบ 2
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (14 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1428  ตอบ 8
อบต.แม่ยางตาล ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.ช่อแฮ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.แม่ปาน ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.เด่นชัย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง อยากเล่นหวย ลงทุน 1 บาทก็เล่นได้ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง อยู่บ้าน ว่างงาน อยากมีรายได้เสริม (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง เงิน 1 บาท ลุ้นรับ 50,000 บาท (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง เงิน 1 บาท ลุ้นรับ 50,000 บาท (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.สอง goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง Promotion one2bet.com “สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีโบนัส” สูงสุด 1,000 ต่อวัน (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่น เดิมพันกีฬาระดับโลก (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (7 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 66  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การใช้ยาฆ่าหญ้าในชุมชน (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 141  ตอบ 1